SOI CẦU VIP MIỀN BẮC

Thống kê

LƯỢT TRUY CẬP

✔ Thống kê tần suất đổ bộ

THỐNG KÊ TẦN SUẤT KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG TRONG 500 NGÀY TRƯỚC

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
23 139 ngày (27.80%) 158 lần (1.2%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
03 137 ngày (27.40%) 158 lần (1.2%) 1.15 lần/ngày (115.33%)
52 137 ngày (27.40%) 154 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.41%)
33 135 ngày (27.00%) 155 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.81%)
19 134 ngày (26.80%) 148 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
62 133 ngày (26.60%) 158 lần (1.2%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
06 131 ngày (26.20%) 152 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
12 131 ngày (26.20%) 144 lần (1.1%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
40 131 ngày (26.20%) 155 lần (1.1%) 1.18 lần/ngày (118.32%)
71 130 ngày (26.00%) 152 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
00 129 ngày (25.80%) 144 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.63%)
04 129 ngày (25.80%) 140 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.53%)
08 129 ngày (25.80%) 146 lần (1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
39 129 ngày (25.80%) 145 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
73 129 ngày (25.80%) 143 lần (1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
05 128 ngày (25.60%) 141 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
27 128 ngày (25.60%) 150 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
41 128 ngày (25.60%) 140 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
87 128 ngày (25.60%) 140 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (109.38%)
01 127 ngày (25.40%) 146 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.96%)
26 127 ngày (25.40%) 147 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.75%)
37 127 ngày (25.40%) 142 lần (1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
44 127 ngày (25.40%) 141 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
82 127 ngày (25.40%) 141 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
84 127 ngày (25.40%) 138 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.66%)
07 126 ngày (25.20%) 141 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
49 126 ngày (25.20%) 146 lần (1.1%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
75 126 ngày (25.20%) 138 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
91 126 ngày (25.20%) 147 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
09 125 ngày (25.00%) 144 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (115.20%)
77 125 ngày (25.00%) 142 lần (1.1%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
81 125 ngày (25.00%) 140 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
85 125 ngày (25.00%) 141 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
16 124 ngày (24.80%) 141 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (113.71%)
30 124 ngày (24.80%) 142 lần (1.1%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
46 124 ngày (24.80%) 137 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.48%)
29 123 ngày (24.60%) 144 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.07%)
32 123 ngày (24.60%) 141 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.63%)
47 123 ngày (24.60%) 134 lần (1.0%) 1.09 lần/ngày (108.94%)
94 123 ngày (24.60%) 135 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.76%)
14 122 ngày (24.40%) 143 lần (1.1%) 1.17 lần/ngày (117.21%)
28 122 ngày (24.40%) 134 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
55 122 ngày (24.40%) 137 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.30%)
89 122 ngày (24.40%) 135 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
20 121 ngày (24.20%) 136 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (112.40%)
22 121 ngày (24.20%) 137 lần (1.0%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
38 121 ngày (24.20%) 130 lần (1.0%) 1.07 lần/ngày (107.44%)
60 121 ngày (24.20%) 144 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
61 121 ngày (24.20%) 141 lần (1.0%) 1.17 lần/ngày (116.53%)
66 121 ngày (24.20%) 135 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
79 121 ngày (24.20%) 144 lần (1.1%) 1.19 lần/ngày (119.01%)
98 121 ngày (24.20%) 135 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
17 120 ngày (24.00%) 147 lần (1.1%) 1.23 lần/ngày (122.50%)
57 120 ngày (24.00%) 137 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
76 120 ngày (24.00%) 137 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
80 120 ngày (24.00%) 137 lần (1.0%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
13 119 ngày (23.80%) 138 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (115.97%)
31 119 ngày (23.80%) 132 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (110.92%)
43 119 ngày (23.80%) 131 lần (1.0%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
42 118 ngày (23.60%) 127 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.63%)
65 118 ngày (23.60%) 128 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (108.47%)
54 117 ngày (23.40%) 127 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
58 117 ngày (23.40%) 130 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
88 117 ngày (23.40%) 130 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
92 117 ngày (23.40%) 128 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (109.40%)
93 117 ngày (23.40%) 131 lần (1.0%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
10 116 ngày (23.20%) 129 lần (1.0%) 1.11 lần/ngày (111.21%)
11 116 ngày (23.20%) 128 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
18 116 ngày (23.20%) 126 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
25 116 ngày (23.20%) 128 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
35 116 ngày (23.20%) 135 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
68 116 ngày (23.20%) 126 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
96 116 ngày (23.20%) 125 lần (0.9%) 1.08 lần/ngày (107.76%)
34 115 ngày (23.00%) 132 lần (1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
45 115 ngày (23.00%) 127 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
70 114 ngày (22.80%) 126 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
15 113 ngày (22.60%) 127 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
53 113 ngày (22.60%) 127 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
72 113 ngày (22.60%) 121 lần (0.9%) 1.07 lần/ngày (107.08%)
78 113 ngày (22.60%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
24 112 ngày (22.40%) 122 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
64 112 ngày (22.40%) 127 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
69 112 ngày (22.40%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
74 112 ngày (22.40%) 122 lần (0.9%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
97 112 ngày (22.40%) 126 lần (0.9%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
56 111 ngày (22.20%) 123 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
95 111 ngày (22.20%) 129 lần (1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
51 110 ngày (22.00%) 127 lần (0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
67 110 ngày (22.00%) 121 lần (0.9%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
86 110 ngày (22.00%) 124 lần (0.9%) 1.13 lần/ngày (112.73%)
50 108 ngày (21.60%) 120 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
36 107 ngày (21.40%) 124 lần (0.9%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
02 105 ngày (21.00%) 117 lần (0.9%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
21 105 ngày (21.00%) 120 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
90 104 ngày (20.80%) 119 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
99 104 ngày (20.80%) 119 lần (0.9%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
83 103 ngày (20.60%) 120 lần (0.9%) 1.17 lần/ngày (116.50%)
63 97 ngày (19.40%) 108 lần (0.8%) 1.11 lần/ngày (111.34%)
59 96 ngày (19.20%) 111 lần (0.8%) 1.16 lần/ngày (115.62%)
48 94 ngày (18.80%) 110 lần (0.8%) 1.17 lần/ngày (117.02%)